KvK nummer 62762648

Deze algemene voorwaarden geven inzicht in de aspecten welke van belang zijn voor een correcte zorgverlening. Ze geven inzicht in wat er over en weer van de zorgbehoevende, hierna te noemen “de zorgvrager”, en 7Aeren Zorg, hierna te noemen “de zorgaanbieder”, wordt verwacht. Indien de zorgvrager minderjarig is of handelingsonbekwaam, dient onder de zorgvrager te worden verstaan diegene die door de wetgever is gemachtigd de zorgbehoevende te vertegenwoordigen.

Deze algemene voorwaarden gelden per 1 maart 2015 en zijn van toepassing op alle zorgovereenkomsten met de zorgaanbieder.
Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn slechts geldig, wanneer die afwijkingen schriftelijk in de zorgovereenkomst zijn vastgelegd.

Artikel 1
Toepasselijkheid, aanbiedingen

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen de zorgvrager en zorgaanbieder uit hoofde van de zorg- en dienstverlening.

1.2. Alle aanbiedingen en/of offertes met betrekking tot het verlenen van zorg- en dienstverlening zijn vrijblijvend.

1.3. De zorgaanbieder is eerst dan gebonden na ondertekening van de overeenkomst door zorgaanbieder en zorgvrager.

Artikel 2
Zorgvarianten en werkgebied

2.1 De volgende diensten kunnen worden verleend aan zowel CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) geïndiceerde zorgvragers met een PGB (Persoonsgebonden Budget) als particuliere zorgvragers:

 1. Persoonlijke verzorging, 
 2. verpleging 
 3. ondersteuning en begeleiding.

2.2 Het werkgebied omvat globaal een gebied met een straal van 50 kilometer rond Zevenaar (NL).

Artikel 3
Indicatie

3.1 Zorgvragers kunnen mogelijk in aanmerking komen voor een PGB. Zij kunnen zich hiertoe wenden tot het CIZ. De Zorgvrager die Zorg in Natura (ZIN) ontvangt of met een PGB zorg inkoopt, dient over een geldige indicatie te beschikken.

3.2 Indien de zorgvraag zich naar aard en omvang zodanig ontwikkelt dat de zorgaanbieder geen verantwoorde zorg kan leveren binnen de grenzen van de geïndiceerde aanspraken, dan vraagt de zorgvrager dan wel zijn wettelijke vertegenwoordiger op gemotiveerd verzoek van de zorgaanbieder binnen 7 dagen hierna een nieuwe indicatie aan bij het indicatieorgaan.

Artikel 4
Zorgovereenkomst, zorgplan en zorgdossier

4.1 De volgende punten worden vastgelegd in de zorgovereenkomst: 

 1. aanvang en duur van de zorg;
 2. de persoonsgegevens van de zorgvrager;
 3. de tarieven voor de zorgverlening;
 4. afspraken welke afwijken van deze algemene voorwaarden.

4.2 Er zal een zorgplan worden opgesteld waarin in goed overleg met de zorgvrager en binnen de grenzen van het budget, een situatieschets, de wijze van zorgverlening en de doelstellingen van de zorg worden vastgelegd. Het zorgplan zal periodiek of op verzoek van de zorgvrager worden geëvalueerd.

4.3 Door instemming met het zorgplan geeft de zorgvrager toestemming voor de uitvoering van alle handelingen die deel uitmaken van het zorgplan.

4.4 In geval van een kortdurend zorgarrangement kan zorgaanbieder afwijken van de in artikel 4.2 omschreven uitwerking in een zorgplan.

4.5 De zorgovereenkomst en het zorgplan vormen het zorgdossier. Het zorgdossier bevindt zich gedurende de behandelingstermijn thuis bij de zorgvrager.

Artikel 5
Duur zorgafspraak

5.1 Zorgafspraken met een tijdsduur van minder dan een uur zullen als een vol uur in rekening worden gebracht;

5.2 Delen van een uur boven het eerste uur zullen naar boven op een kwartier worden afgerond.

Artikel 6
Facturering, tarieven en betalingsvoorwaarden

6.1 Facturering vindt plaats aan de hand van door de zorgvrager geaccordeerde werkbrieven tegen het geldende tarief. Er wordt per vier weken gefactureerd of zoveel eerder als dat de zorgovereenkomst is beëindigd.

6.2 De zorgaanbieder behoudt zich het recht voor om reiskosten (kilometervergoeding en eventueel reis uren) in rekening te brengen. De hoogte van eventuele reiskosten is afhankelijk van de reisafstand en de gemiddelde duur van de zorgafspraken. Indien er reiskosten worden berekend, zal dit in de zorgovereenkomst worden opgenomen en mondeling aan de zorgvrager worden meegedeeld.

6.3 Overeengekomen tarieven kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen en worden minimaal twee maanden voor ingangsdatum van het gewijzigde tarief schriftelijk medegedeeld aan de zorgvrager.

6.4 Facturen dienen binnen veertien dagen te worden voldaan volgens de op de nota aangegeven wijze.

6.5 Bij niet nakoming van deze betalingstermijn zal eenmalig een herinnering worden verzonden. Deze herinnering heeft tevens te gelden als een ingebrekestelling in de zin van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, voor zover een ingebrekestelling is vereist.

6.6 Indien er geen nakoming plaatsvindt binnen veertien dagen na dagschrift van de herinnering, houdt de zorgaanbieder zich het recht voor de vordering ter incasso uithanden te geven, waarbij alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte inclusief rentes op de zorgvrager zullen worden verhaald.

6.7 Indien de kredietwaardigheid van de zorgvrager daartoe redelijkerwijs aanleiding geeft, kan de zorgaanbieder nadere zekerheden verlangen.

Artikel 7
Vervanging zorgverlening

7.1 Indien de zorgaanbieder door overmacht (ziekte, calamiteiten enz.) geen zorg aan de zorgvrager kan verlenen zal getracht worden een zo passend mogelijke vervanging te vinden. Hieraan kunnen door de zorgvrager geen rechten worden ontleend.

7.2 Indien geen vervanging mogelijk is, zal dit de zorgvrager zo spoedig mogelijk worden medegedeeld en zal de zorg indien mogelijk en in overleg worden ingehaald op een ander tijdstip.

7.3 Voor ingrijpend medisch handelen of andere handelingen die geen onderdeel uitmaken van het zorgplan, is - behoudens spoedeisend handelen - uitdrukkelijke toestemming van zorgvrager of wettelijke vertegenwoordiger noodzakelijk. Onder spoedeisend handelen wordt verstaan de kennelijke noodzaak tot onverwijld uitvoeren of doen uitvoeren van de handeling om ernstig nadeel voor de zorgvrager te voorkomen. Achteraf wordt de zorgvrager of wettelijk vertegenwoordiger zo spoedig mogelijk ingelicht over de handeling.

Artikel 8
Einde van de zorgovereenkomst

8.1 Zowel zorgaanbieder als zorgvrager kunnen de zorgovereenkomst schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Opzegging moet geschiedden voor de eerste van de maand.

8.2 De volgende situaties geven aanleiding tot het direct beëindigen van de zorg:

 1. een verandering in de zorgindicatie, zodanig dat de zorgaanbieder hieraan redelijkerwijs niet kan voldoen; 
 2. een belangrijke wijziging in het aantal geïndiceerde zorguren;
 3. het vervallen van de indicatie;
 4. aflopen van de termijn, waarvoor de zorg is overeengekomen; 
 5. het niet of onvoldoende nakomen van de plichten van de zorgvrager;
 6. het niet nakomen van betalingsafspraken;
 7. verhuizen van de zorgvrager buiten het werkgebied;
 8. een aanvraag van surseance van betaling, toepassing van de wet schuldsanering natuurlijke personen of uitgesproken faillissement van de zorgvrager of de zorgaanbieder; 
 9. overlijden van de zorgvrager.

Artikel 9
Plichten van de zorgaanbieder

9.1 Er geldt een geheimhoudingsplicht op grond waarvan het, behoudens in zwaarwichtige omstandigheden, verboden is aan derden enige openheid te verstrekken betreffende persoonsgegevens, zorgverlening of leefomstandigheden van de zorgvrager en de personen in zijn/haar leefomgeving.

9.2 Indien het vrijgeven van bepaalde gegevens betreffende de zorgsituatie van belang is voor een goede zorgverlening, zal uitsluitend in overleg met de zorgvrager worden overgegaan tot vrijgave.

9.3 Tijdens uitvoering van de werkzaamheden werkt de zorgaanbieder zonodig met een schort of handschoenen omwille van de hygiëne.

9.4 De zorg zal zo professioneel mogelijk worden verleend, waarbij de nadruk ligt op de wensen van de zorgvrager en een respectvolle behandeling.

9.5 De zorgaanbieder zal geen onderscheid maken naar afkomst, nationaliteit, leeftijd, geslacht, levensbeschouwing of seksuele geaardheid van de cliënt.

9.6 Er zal zoveel mogelijk een open houding worden betracht bij ethische aangelegenheden en deze zal worden benaderd vanuit de door de overheid gestelde regelgeving.

Artikel 10
Plichten van de zorgvrager

10.1 De zorgvrager dient naar beste weten informatie te verstrekken en medewerking te verlenen welke noodzakelijk is voor de zorg. De zorgvrager staat in voor de juistheid van de verstrekte gegevens.

10.2 De zorgvrager dient op het afgesproken tijdstip op de afgesproken locatie aanwezig te zijn en toegang te verlenen tot de zorgruimte aan de zorgaanbieder. In overleg kan de zorgaanbieder de sleutel beheren, waarmee toegang kan worden verkregen.

10.3 Bij aanvang van de zorgverlening dient de zorgvrager de zorgaanbieder op de hoogte te stellen van eisen en wensen ten aanzien van het gebruik van privé-eigendommen voor zover dit voor de uitoefening van de zorg van belang is.

10.4 De zorgvrager moet bij niet gewenste zorg tenminste 24 uur voor de zorgafspraak de zorg afzeggen. Een niet tijdig afgezegde zorgafspraak wordt volledig in rekening gebracht, tenzij er sprake is van overmacht (bijvoorbeeld spoedopname in ziekenhuis).

10.5 De zorgvrager zorgt voor een rookvrije en hygiënische verzorgruimte, waarin, indien ARBO technisch noodzakelijk bijvoorbeeld een tillift en/of hoog/laagbed aanwezig zijn.

10.6 Benodigde verpleegartikelen, toiletgerei en handdoeken dienen bij de zorgvrager aanwezig te zijn

10.7 De zorgvrager en zijn huisgenoten zullen zich niet ongewenst gedragen jegens de zorgaanbieder.

Artikel 11
Aansprakelijkheid en schade

11.1 De zorgaanbieder heeft zich verzekerd voor bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid. De zorgvrager dient te beschikken over een WA verzekering.

11.2 De zorgaanbieder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade, ontstaan tijdens vervoer van een zorgvrager gedurende de feitelijke zorgverlening.

11.3 Schade aan inboedel en opstallen kunt u, indien deze veroorzaakt is door de zorgaanbieder, in bepaalde gevallen vergoed krijgen. Er geldt een eigen risico van € 45,- per gebeurtenis. De schade moet binnen een week schriftelijk aan de zorgaanbieder worden gemeld. De verzekeringmaatschappij van de zorgaanbieder heeft het recht om de schade en aansprakelijkheid nader vast te stellen.

11.4 De aansprakelijkheid van zorgaanbieder is beperkt tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering, voorzover deze aansprakelijkheid door de verzekering wordt gedekt. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste het bedrag dat met de overeenkomst gemoeid is.

11.5 Het bepaalde in artikel 10 is mede van toepassing op de door zorgaanbieder ingeschakelde derden.

Artikel 12
Klachten

Klachten kunnen door de zorgvrager zowel mondeling als schriftelijk aan de zorgaanbieder worden gemeld. Getracht zal worden de klachten in goed overleg op te lossen.

Artikel 13
Toepasselijk recht

13.1 Alle overeenkomsten waarop deze algemene en/of bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, alsmede deze algemene en/of bijzondere voorwaarden, worden beheerst door het Nederlands recht.

13.2 Geschillen naar aanleiding van deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten die op deze voorwaarden zijn gebaseerd, zullen worden behandeld door de bevoegde rechter te Zutphen.